yard cleaning at 132 kv gss bhadesar nad kapasan

yard cleaning at 132 kV GSS Bhadesar and Kapasan

yard clening work at 132 KV GSS Bhadesar and at 132 KV GSS Kapasan

  • page1.pdf

  • page2.pdf

  • page3.pdf