Bay maintenance work at 220kV GSS Dhod

Bay maintenance work at 220kV GSS Dhod

  • Bay maintenence work at 220kV GSS Dhod - 11.07.2016.pdf