वित्तीय विवरण जो. वि. वि. नि. लि.

वित्तीय वर्ष  फाइल साइज फाइल भाषा
वित्तीय वर्ष 2021-22 पहली तिमाही (अलेखापरीक्षित) 6 MB अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 12.2 MB अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 46.8 MB अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 41.4 MB
अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 49.2 MB
अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 81.3 MB अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 8.3 MB अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 3.0 MB अंग्रेजी
वार्षिक रिपोर्ट 2012-2013 2.8 MB अंग्रेजी