33 KV Bay at 132 KV GSS Babai for 400 KV GSS Babai

33 KV BAY AT 132 KV GSS BABAI FOR 400 KV GSS BABAI

33 KV BAY AT 132 KV GSS BABAI FOR 400 KV GSS BABAI

  • NIT for 01 No. 33 KV Proposed Bay at 132 KV GSS Babai for 33 KV Dedicated feeder at 400 KV GSS Babai.pdf