Yard cleaning work at 400 KV GSS Jodhpur

Yard cleaning work at 400 KV GSS Jodhpur

  • yard-400.pdf