Painting work at 132 KV GSS CHB, Jodhpur

Painting work at 132 KV GSS CHB, Jodhpur

  • PAINT-CHB-1.pdf