Maintenance work at 220 KV GSS Bhopalgarh

Maintenance work at 220 KV GSS Bhopalgarh

  • Swithch_yard_maintenance_work_2017-18__at_220KV_GSS_Bhopalgarh.zip