Maintenance work at 132 KV GSS Bhopalgarh

Maintenance work at 132 KV GSS Bhopalgarh

  • Swichyard_maintenance_work_2017-18_at_132_KV_GSS_bhopalgarh.zip