General Cleaning work at 132 KV GSS KBHB, Jodhpur

General Cleaning work at 132 KV GSS KBHB, Jodhpur

  • CLEAN-KURI-1.pdf