Emergent work at 220 KV Amarsagar-Phalodi line

Emergent work at 220 KV Amarsagar-Phalodi line

  • IMG_20170705_0001.pdf