Corrigendum in NIB 13

Corrigendum in NIB 13: Construction of 33 kV Bay Dewania at 132kV GSS Nathrau (Jodhpur)

Corrigendum in NIB 13: Construction of 33 kV Bay Dewania at 132kV GSS Nathrau (Jodhpur)

  • Corrigendum NIB 13.pdf