Bay maint work at 220 KV GSS Bilara

Bay maint work at 220 KV GSS Bilara

  • bilara.zip