Painting work sardarshhar

Painting work at 132 KV GSS sardar Shahar

  • NIB for Painting of Structure at 132 KV GSS%2c Sardarshahr.pdf