Bay main at 220 Phalodi

Bay Maintainence work at 220 KV GSS phalodi

  • Yard Maintenance.pdf