NIT 14(2018-19)

NIT-14(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur & Barmer JDVVNL

Jodhpur Zone - Pali circle
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle, Jaisalmer Circle

  • TN14Nitcivil.pdf