NIT 09(2018-19)

NIT-09(2018-19) for Various Civil works under Executive Engineer (Civil) Jodhpur & Barmer JDVVNL

Jodhpur Zone- District Circle Jodhpur, City Circle Jodhpur, Sirohi circle
Barmer Zone- Barmer circle, Jalore circle

  • NIT-9(2018-19).pdf