Administrative Setup

Nagaur Circle
Sr No Division (5) Sr No Sub-Division (20)
1  O&M, Nagaur 1  1. O&M, Khinwsar
2  2. O&M, Mundwa
3  3. O&M, Nagaur
4  4. Rural, Nagaur
2  O&M, Merta City 5  1. O&M, Degana
6  2. O&M, Merta City
7  3. O&M, Rinya Bari
8 4. Rural, Merta City
3 O&M, Makrana 9  1. O&M, Bagot
10  2. O&M, Makrana
11  3. O&M, Parbatsar
12  4. Rural, Makrana
4  O&M, Kuchaman 13  1. O&M, Chitawa
14  2. O&M, Kuchaman City
15  3. O&M, Nawa
5  O&M, Deedwana 16  1. O&M, Deedwana
17  2. O&M, Jayal
18  3. O&M, Molasar
19  4. O&M, Ladnu
20  5. Rural, Ladnu