Corporate Office

 

Name Designation place of posting Office No. Mobile Fax
Sh.Sanjay Malhotra CMD, RVPN 2740118   2740168
Sh.Sarvesh Kumar Tewari Director (Finance) 2740116 - 2740858
Sh.  Director (Operations) 2740814 - 2740814
Sh. Director (Technical) 2740827 - 2740794
Sh.Pukhraj Sen Secretary (Admn.) 2740455   2740455
Sh.N.K.Mathur Chief COA 2747037 9414061045 2740066
Sh.Vijay Mathur Company Secretary 2740894 9414061239 2740894
Sh.R.K. Jain Addl. CE (NPP&RA), Jaipur 2740275 9414061031 2740275
Sh. Addl.CE (LD), Jaipur 2740920   2740920
Sh.Kamal Jain Addl.CE (PP&D), Jaipur 2740623 9413345033 2740794
Sh.Govind Chhatwani Addl.CE (Procurement), Jaipur 2208920 9414061493 2208921
Sh.V.K.Mishra Addl.CE (Contracts), Jaipur   9414061411 2208921
Sh.B.P. Chouhan Zonal CE (T&C), Jodhpur 0291-2741764 9414061074 2741764
Sh.D.D.Verma Zonal CE (T&C), Jaipur 2250992 9414065559 2250992
Sh. Zonal CE (T&C), Ajmer 0145-2670093   2670074
Sh.A.K.Parashar CE (Civil), Jaipur 2296570 9414061498 2296570
Sh.R.L. Arora (Addl. Charge) Addl.CE (Civil), Jodhpur 0291-2748631 9414061097 2748631
Sh.Atul Sharma Addl.CE (Civil), Jaipur   9414061530  
Sh.M.L.Gupta CE (IT), Jaipur 2740952 9414061527 2740952
Sh.M.L.Gupta (Addl. Charge) CE(MPT&S), Jaipur 2291891 9414061527 2291891
Sh.B.P. Sharma Addl.CE(MPT&S), Ajmer   9414061023  
Sh.S.S. Meena Addl.CE(MPT&S), Jodhpur   9414061379  
Sh.A.K. Sharma (Addl. Charge) Addl. CE(PLCC), Jaipur 2250967 9414061519  
Sh.Sunil Sharma Joint L.R. 2740248   2740455
Sh.Sita Ram Meena TA to CMD 2742887 9413393647 2740168
Sh.Hari Mohan Gupta TA to Director (Tech.) 2740827 9414061413 2740794
Sh.Dinesh Jassoria TA to Director (Oper.) 2740814 9413393526 2740814